Trusted WordPress tutorials, when you need them most.
Beginner’s Guide to WordPress
Puchar WPB
25 Million+
Websites using our plugins
16+
Years of WordPress experience
3000+
WordPress tutorials
by experts

Warunki korzystania z usługi – WPBeginner

Ostatnia aktualizacja 1 września 2023 r.

prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi poradnikami przed rozpoczęciem korzystania z jakichkolwiek poradników WPBeginner udostępnianych na tej witrynie lub na naszych profilach społecznościowych, ponieważ mają one wpływ na twoje prawa.

Niniejsze Warunki świadczenia usług określają taksonomie mające zastosowanie do twojego dostępu i korzystania z witryny internetowej będącej własnością i obsługiwanej przez WPBeginner® i znajdującej się pod adresami wpbeginner.com i *.wpbeginner.com. WPBeginner może aktualizować lub modyfikować niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, a takie zaktualizowane wersje będą zamieszczane na Witrynie. Użytkownik jest odpowiedzialny za okresowe sprawdzanie Warunków świadczenia usług. Niniejsza Umowa jest prawnie wiążąca pomiędzy użytkownikiem, osobą korzystającą z tej witryny, a WPBeginner. Taksonomie takie jak „my”, „nasz” i „nas” odnoszą się do WPBeginner.

UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE I AKCEPTUJE NINIEJSZĄ UMOWĘ ORAZ WYRAŻA ZGODĘ NA POLITYKĘ PRYWATNOŚCI WPBEGINNER ZNAJDUJĄCĄ SIĘ POD ADRESEM https://www.wpbeginner.com/pl/privacy-policy/ („POLITYKA PRYWATNOŚCI”), WYKONUJĄC JEDNĄ Z NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI: (1) PRZECHODZĄC NA TĘ WITRYNĘ; (2) DOKONUJĄC ZAKUPU LUB PRZESYŁAJĄC TREŚCI ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY; (3) KOŃCZĄC PROCES APLIKACJI ONLINE, KLIKAJĄC POLE WSKAZUJĄCE NA TWOJĄ AKCEPTACJĘ; LUB (4) WYKONUJĄC SUBSKRYPCJĘ, KTÓRA ODWOŁUJE SIĘ DO NINIEJSZEJ UMOWY. Jeśli użytkownik wpisze niniejszą Umowę w imieniu spółki lub innego podmiotu prawnego, oświadcza, że jest upoważniony do związania takiego podmiotu niniejszymi warunkami, w którym to przypadku terminy „ty” lub „twój” odnoszą się do takiego podmiotu. Jeśli użytkownik nie posiada takiego upoważnienia lub jeśli nie zgadza się z niniejszymi warunkami, nie może zaakceptować niniejszej Umowy i nie może korzystać z usług.

Na naszej witrynie możemy udostępniać krótkie podsumowania taksonomii zawartych w niniejszej Umowie. Wszelkie takie podsumowania są dostarczane wyłącznie dla Twojej wygody, nie są prawnie wiążące i nie modyfikują niniejszej Umowy w żaden sposób.

Ogólne zasady i definicje

Jeśli użytkownik zdecyduje się korzystać z usług WPBeginner wyświetlających lub w inny sposób podlegających niniejszym Warunkom świadczenia usług, w tym z witryny WPBeginner.com („Witryna”), witryn i aplikacji mobilnych WPBeginner, wszelkich funkcji Witryny, w tym między innymi kanałów RSS, interfejsów API i Oprogramowania (zgodnie z definicją poniżej) oraz innych plików do pobrania, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich taksonomii niniejszych Warunków świadczenia usług między użytkownikiem a WPBeginner.

Możemy zmienić, zawiesić lub zaprzestać świadczenia dowolnego aspektu Usług w dowolnym momencie, w tym dostępności dowolnej funkcji Usług, bazy danych lub treści. Możemy również nałożyć ograniczenia na niektóre funkcje i usługi lub ograniczyć twój dostęp do części lub całości Usług bez powiadomienia lub ponoszenia odpowiedzialności.

Wyświetlanie reklam jest warunkiem uzyskania dostępu do Usług.

Zdolność do wpisz niniejszej Umowy

Witryna i Usługi nie są przeznaczone ani skierowane do dzieci w wieku 13 lat lub młodszych. Ponadto, aby wpisz niniejszą Umowę, musisz mieć ukończone 18 lat lub w inny sposób osiągnąć pełnoletniość w jurysdykcji miejsca zamieszkania lub posiadać zgodę nadrzędnego lub opiekuna prawnego, a także być w pełni zdolnym i kompetentnym do zawarcia taksonomii, warunków, zobowiązań, oświadczeń, oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszej Umowie oraz do przestrzegania i przestrzegania niniejszej Umowy. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że jesteś prawnie uprawniony do wpisz niniejszej Umowy zgodnie z wszelkimi przepisami mającymi zastosowanie do Ciebie w jurysdykcji zamieszkania lub w inny sposób. Akceptując niniejszą Umowę, użytkownik oświadcza, że jest w stanie się nią związać.

Użytkownik nie może korzystać z Usług i nie może zaakceptować niniejszej Umowy, jeśli (a) nie jest pełnoletni, aby zawrzeć wiążącą umowę z WPBeginner lub (b) jest osobą, której nie wolno korzystać z Usług na mocy przepisów prawa Stanów Zjednoczonych lub innych krajów, w tym kraju, w którym użytkownik jest rezydentem lub z którego korzysta z Usług.

Przed kontynuowaniem należy wydrukować lub zapisać lokalną kopię niniejszej Umowy dla twojej dokumentacji.

Twoje informacje

Aby uzyskać dostęp do niektórych Usług, użytkownik może być zobowiązany do podania informacji o sobie (takich jak API, dane identyfikacyjne lub kontaktowe) w ramach procesu rejestracji w Usłudze lub w ramach dalszego korzystania z Usług. Konieczne może być również utworzenie haseł lub innych form uwierzytelniania. Użytkownik zgadza się podać prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne informacje na swój temat i nie może podawać nieprawdziwych informacji w swoim profilu. Użytkownik zgadza się i rozumie, że jest odpowiedzialny za zachowanie poufności wszelkich takich informacji lub haseł. W związku z tym użytkownik zgadza się, że będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność wobec WPBeginner za wszelkie działania włączane w ramach twojego konta. Jeśli użytkownik dowie się o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu twojego hasła lub twojego konta, zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym WPBeginner.

Twoje prawo dostępu do Usług i korzystania z nich ma charakter osobisty i nie może zostać przeniesione przez ciebie na żadną inną osobę lub podmiot. Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania włączane w ramach Twojego Konta lub Informacji w Profilu. Jeśli użytkownik dowie się o jakimkolwiek nieuprawnionym użyciu twojego Konta lub Informacji o Profilu, jest odpowiedzialny za niezwłoczne powiadomienie WPBeginner.

Podając nam swój adres e-mail, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wszystkich wymaganych powiadomień drogą elektroniczną na ten adres e-mail. Twoim obowiązkiem jest aktualizacja lub zmiana tego adresu e-mail, stosownie do okoliczności.

Podając nam swój numer telefonu, użytkownik wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim za pośrednictwem tego numeru telefonu w sprawie wszelkich powiadomień i/lub zapytań (w tym między innymi: problemów z płatnościami, rozbieżności rozliczeniowych, odrzuconych/nieudanych płatności i/lub usług promocyjnych świadczonych przez nasze spółki siostrzane). Twoim obowiązkiem jest aktualizacja lub zmiana tego numeru telefonu, w stosownych przypadkach.

Treści w serwisach

Treść Usług, w tym Witryny, jest przeznaczona do twojego osobistego, niekomercyjnego użytku. Wszystkie materiały opublikowane lub dostępne w witrynie WPBeginner.com (w tym między innymi tekst, zdjęcia, obrazki, ilustracje, projekty, klipy audio, klipy wideo, „wygląd i styl”, metadane, dane lub kompilacje, zwane również „Treścią”) są zabezpieczone prawami autorskimi i stanowią własność lub są kontrolowane przez WPBeginner LLC lub stronę wskazaną jako dostawca Treści. WPBeginner jest również właścicielem praw autorskich do wyboru, koordynacji, kompilacji i ulepszenia takich Treści („Układ”). Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich dodatkowych powiadomień o prawach autorskich, informacji lub ograniczeń zawartych w Treściach dostępnych za pośrednictwem Usługi. Użytek niekomercyjny nie obejmuje korzystania z Treści bez uprzedniej pisemnej zgody WPBeginner LLC w związku z: (1) tworzeniem jakiegokolwiek oprogramowania, w tym między innymi szkoleniem systemu uczenia maszynowego lub sztucznej inteligencji (AI); lub (2) udostępnianiem zarchiwizowanych lub zapisanych w pamięci podręcznej zbiorów danych zawierających Treści innej osobie lub podmiotowi.

Usługi i Treść są zabezpieczone prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami, tajemnicami handlowymi, prawami do baz danych, prawami sui generis i innymi prawami intelektualnymi lub prawami własności do Usług i Treści zgodnie z prawem amerykańskim i międzynarodowym. Użytkownik nie może modyfikować, publikować, przekazywać, uczestniczyć w przekazywaniu lub sprzedaży, powielać (z wyjątkiem przypadków określonych w powyższym punkcie niniejszych Warunków świadczenia usług), tworzyć nowych dzieł, dystrybuować, wykonywać, wyświetlać (w tym ramek i odnośników inline), przekazywać publicznie lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać Treści (lub jej Aranżacji) lub Usług (w tym Oprogramowania) w całości lub w części.

Użytkownik może pobierać lub kopiować Treści i inne elementy do pobrania wyświetlane w ramach Usług wyłącznie do twojego osobistego użytku, pod warunkiem zachowania wszystkich informacji o prawach autorskich i innych powiadomień zawartych w Treściach i innych elementach do pobrania. Kopiowanie lub przechowywanie jakiejkolwiek Treści do użytku innego niż osobisty jest wyraźnie zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody WPBeginner LLC lub właściciela praw autorskich wskazanego w powiadomieniu o prawach autorskich zawartym w Treści.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie pomysły, sugestie, koncepcje, procesy lub techniki, które dostarczy WPBeginner w związku z Usługami, Witryną lub WPBeginner lub jej działalnością („Informacje zwrotne”) staną się własnością WPBeginner bez żadnego wynagrodzenia lub innego świadczenia płatnego na rzecz użytkownika przez WPBeginner, a użytkownik czyni to z własnej woli i dobrowolnie. WPBeginner może, ale nie musi, według własnego uznania, wykorzystywać lub włączać uwagi w dowolnej formie lub pochodnej, jaką WPBeginner może zdecydować do Witryny, jej oprogramowania, usług, dokumentacji, produktów biznesowych lub innych, lub jakichkolwiek przyszłych wersji lub pochodnych powyższych. Użytkownik niniejszym przenosi na WPBeginner wszelkie prawa do wszelkich Uwag na całym świecie na czas nieokreślony i, w stosownych przypadkach, zrzeka się wszelkich praw osobistych.

WPBeginner jest właścicielem wszelkich wyników testów, informacji o danych i innych danych wyjściowych wygenerowanych w wyniku korzystania przez ciebie z Witryny i/lub Usług w okresie obowiązywania niniejszej Umowy.

Treści generowane przez użytkowników: Zgłoszenia, w tym komentarze i nie tylko

W przypadku przesyłania, wpisywania lub przesyłania jakichkolwiek treści w ramach Usługi, Użytkownik nie będzie przesyłać do Usług, rozpowszechniać ani w inny sposób publikować w nich żadnych zniesławiających, oszczerczych, obscenicznych, pornograficznych, obraźliwych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów. Użytkownik nie będzie podszywał się pod inne osoby ani w inny sposób fałszywie przedstawiał swojej tożsamości, przynależności lub statusu. Użytkownik zobowiązuje się nie dostarczać materiałów i informacji wprowadzających w błąd świadomie i z zamiarem oszustwa. Użytkownik nie będzie przesyłać do Usług, rozpowszechniać ani w inny sposób publikować w Usługach żadnego złośliwego oprogramowania, wirusów, oprogramowania szpiegującego ani innego złośliwego oprogramowania lub plików. Użytkownik nie będzie używać zautomatyzowanych środków do przesyłania, rozpowszechniania lub publikowania w inny sposób w Usługach jakichkolwiek treści.

Bądź uprzejmy. Użytkownik zgadza się nie grozić ani nie obrażać werbalnie innych użytkowników, nie używać zniesławiającego języka ani celowo nie zakłócać dyskusji powtarzającymi się wiadomościami, bezsensownymi wiadomościami lub „spamem”. Używaj języka pełnego szacunku. Jak każda społeczność, rozmowa online kwitnie tylko wtedy, gdy nasi członkowie czują się mile widziani i bezpieczni. Zgadzasz się nie używać języka, który nadużywa lub dyskryminuje ze względu na rasę, religię, narodowość, płeć, preferencje seksualne, wiek, region, niepełnosprawność itp. Mowa nienawiści wszelkiego rodzaju jest podstawą do natychmiastowego i trwałego zawieszenia dostępu do całości lub części Usług.

Przesyłając Zgłoszenie, użytkownik wyraża zgodę na jego wyświetlanie i publikację na Witrynie.

Zabronione korzystanie z Usług

Użytkownikowi nie wolno uzyskiwać dostępu do WPBeginner, korzystać z niej ani podejmować prób uzyskania dostępu do WPBeginner lub korzystania z niej w celu podejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby zaszkodzić nam lub osobom trzecim.

Bez uprzedniej pisemnej zgody WPBeginner użytkownik nie może:

  1. Używanie robotów, pająków, skryptów, usług, oprogramowania lub jakichkolwiek ręcznych lub automatycznych urządzeń, narzędzi lub procesów mających na celu eksplorację danych lub zeskrobywanie treści, danych lub informacji z Usług lub w inny sposób wykorzystywanie, uzyskiwanie dostępu lub gromadzenie treści, danych lub informacji z Usług przy użyciu zautomatyzowanych środków.
  2. Wykorzystywanie Treści do tworzenia jakiegokolwiek oprogramowania, w tym między innymi do szkolenia systemu uczenia maszynowego lub sztucznej inteligencji (AI).
  3. Korzystanie z usług, oprogramowania lub jakiegokolwiek ręcznego lub automatycznego urządzenia, narzędzia lub procesu zaprojektowanego w celu obejścia jakichkolwiek ograniczeń, warunków lub środków technologicznych, które w jakikolwiek sposób kontrolują dostęp do Usług, w tym zastępowanie jakichkolwiek funkcji zabezpieczeń lub omijanie lub obchodzenie jakichkolwiek kontroli dostępu lub limitów użytkowania Usług.
  4. Pamięć podręczna lub archiwizacja treści (z wyjątkiem korzystania z pająków przez publiczne wyszukiwarki w celu tworzenia indeksów wyszukiwania).
  5. Podejmowanie działań, które w nieuzasadniony lub nieproporcjonalnie duży sposób wczytują naszą sieć lub infrastrukturę.
  6. Robić czegokolwiek, co mogłoby wyłączyć, uszkodzić lub zmienić działanie lub wygląd Usług, w tym prezentację reklam.

Umowa dotycząca prawa właściwego i jurysdykcji

W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu pomiędzy użytkownikiem a WPBeginner dotyczącego lub biorącego udział w niniejszych Warunkach świadczenia usług lub witrynie, użytkownik niniejszym wyraża zgodę, aby spór ten podlegał i był interpretowany zgodnie z prawem stanu Floryda, bez względu na jego przepisy kolizyjne. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów w hrabstwie Palm Beach na Florydzie w odniesieniu do wszelkich roszczeń, postępowań lub działań związanych z niniejszą Umową, Witryną lub Usługami lub wynikających z nich w jakikolwiek sposób, pod warunkiem, że WPBeginner może dochodzić i uzyskać zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu sądowego w dowolnej jurysdykcji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem support@wpbeginner.com.